Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti STANDOL s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.blackvue.cz, jehož provozovatelem je STANDOL s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se STANDOL s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující si bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce internetového obchodu blackvue.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, fotodokumentace, firemních log apod. společnosti STANDOL s.r.o. nebo její smluvních partnerů, není-li sjednáno jinak.

Kontaktní údaje

Název: STANDOL s.r.o.
Sídlo: Novolipanská 82, 103 00 Praha 10
IČ: 24716804; DIČ: CZ24716804
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168401
Telefon: +420 777 032 513
Email: info@blackvue.cz
Kontaktní adresa: STANDOL s.r.o., Novolipanská 82, 103 00 Praha 10
* tato adresa je určena pouze pro korespondence a jako výdejní místo, nikoliv kamenný obchod

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedené včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu blackvue.cz provozovaném STANDOL s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu či způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky blackvue.cz, za případné chyby při přenosu dat STANDOL s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy STANDOL s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný v objednávce email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.
Registrované uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.
Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva, resp. daňový doklad zaslána v elektronické podobě na požádání. 

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě věci.

Práva a povinnosti

STANDOL s.r.o. se kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc nebo digitální obsah převezme a zaplatí kupní cenu společnosti STANDOL s.r.o.

STANDOL s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

STANDOL s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

STANDOL s.r.o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Pokud má STANDOL s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, STANDOL s.r.o. a odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

STANDOL s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno předem, jak má být věc zabalena, zabalí STANDOL s.r.o. věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří STANDOL s.r.o. věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost STANDOL s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní společnost STANDOL s.r.o. umožnila nakládat.

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) při nákupu na IČ

d) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, i když STANDOL s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující.

Kupující učiněním závazné objednávky na www.blackvue.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.blackvue.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Zároveň může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o tom, že objednávka byla přijata, bude do 15 minut doručen.

Uživatelský účet pro velkoodběratele a partnery vyžaduje ověření a schválení administrátora. Nelze založit partnerský účet bez předchozího jednání s prodávajícím.

Prodávající přijetím objednávky stvrzuje, že dodá zboží včas, v jeho plné kvalitě a jakosti tak, jak je nabízeno na www.blackvue.cz

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Společnost STANDOL s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.blackvue.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. (viz: bezpečnost a ochrana osobních údajů)

Doručování zboží

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Zboží, u kterého je uvedeno „není skladem“ nelze na www.blackvue.cz objednat. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení apod., předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených přes internetový obchod může kupující spotřebitel dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.   

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. 

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

STANDOL s.r.o. (Reklamační oddělení)
Novolipanská 82 103 00
Praha 10 – Lipany

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na uvedený kupujícím bankovní účet, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Kupující je povinen, pokud možno uvést zboží do původního stavu, a tím předejít možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží znovu do původního stavu.
Kupující přiloží formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má STANDOL s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vyzkoušení výrobků

Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít blackvue.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.)

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.


Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

Cena dopravy a způsob doručení 

Prodávající dodává zboží pouze prostřednictvím České pošty a Zásilkovny. Po předchozí tel. dohodě je možný osobní odběr na adrese sídla společnosti. 

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Zboží, u kterého je uvedeno „není skladem“ nelze na www.blackvue.cz objednat. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

Dodací lhůta může být, přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení apod., předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Možností platby:

–          Hotově nebo kartou při převzetí*

–          Bankovní převod

–          Dobírka

–          Online platební karta

–         Platba na fakturu  

 • 1) Státní instituce (úřady, výzkumné ústavy, bezpečnostní složky, složky záchranného a integrovaného systému, školy, univerzity apod.) - všechny instituce, jejichž zřizovatelem je stát.
 • 2) Firmy, FO a další organizace, s nimiž jsme již v minulosti spolupracovali a všechny platební a další úkony proběhly bez problémů. Zejména při požadavcích plateb na fakturu se splatností a jejichž platební morálka byla v rámci mezí dobrých obchodních mravů.

 Faktura se 14 denní splatností je přikládána ke zboží. 

Poznámka: na požadavek lze platit i formou zálohové faktury. Uveďte tento požadavek do poznámky při objednaní zboží.(*tato možnost platby je určena pouze pro velkoodběratele a obchodní partnery)

* Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceny dopravního a dobírky:

 • Česká Pošta - Balík DO RUKY (NA POŠTU) * – platba předem na účet nebo dobírkou – cena: 130,-Kč/objednávka 
 • Česká Pošta Balikovna - platba předem na účet – cena: 70,-Kč/objednávka
 • Poplatek za dobírku* +30,-Kč 
 • Zásilkovna Z Point (SR) – platba předem na účet – cena: 249,-Kč/objednávka
 • Zásilkovna Z Point (ČR) – platba předem na účet – cena: 70,-Kč/objednávka
 • Zásilkovna Domu  (ČR) - platba předem na účet – cena: 100,-Kč/objednávka
 • Česká Pošta - Doporučený balík (Evropa) – platba předem na účet – cena: od 320,-Kč/objednávka* (*cena dopravy  záleží na  hmotností zboží)
 • Osobní odběr – platba při převzetí nebo platba předem na účet – cena: 0,-Kč

* platí pouze v ČR

NA DOBÍRKU NA SLOVENSKO A OSTATNÍ STÁTY EVROPY zboží nelze zaslat!!!

Doba doručení je 1-2* dny po odeslání

* uvedená doba doručení platí v ČR, v pracovní dny při objednávce do 14:00 hod.

Poznámka: V  době maximální vytížeností dopravců (Vánoční svátky, apod.) může se doba dodání prodloužit.

Při platbě předem zboží bude odesláno po připsání částky na účet prodávajícího!

U PLATBY NA ÚČET UVÁDĚJE JAKO VARIABILNÍ SYMBOL VŽDY ČÍSLO OBJEDNÁVKY!

Bankovní spojení po platby v CZK a EUR:

Banka ČSOB a.s. C.Ú.: 240112255/0300

IBAN: CZ5303000000000240112255

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Majitel účtu: STANDOL s.r.o. Novolipanská 82 103 00 Praha 10 – Lipany

Výše poštovného uvedená v popisu každého produktu je konečná a nebude žádným způsobem navýšena. Při objednávce více kusů zboží se platí vždy jen jedno poštovné.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě akční nabídky, nabídky omezeného počtu kusů nebo časově omezené nabídky může vyřízení objednávky trvat déle.

V případě, že není možno expedovat všechno zboží uvedené na objednávce v daném termínu, je expedována pouze část objednávky. (po dohodě s kupujícím) Je-li v tomto případě zbytek zboží z objednávky expedován později náklady na dopravu (poštovné) jsou hrazeny podle počtu posílaných balíků.

Kupující může zaslat dotaz na emailovou adresu info@blackvue.cz nebo použít kontaktní formulář, kde mu bude co nejdříve na dotaz odpovězeno. V takovém případě uvádějte vždy číslo Vaší objednávky a Váš email, pro urychlení odpovědi.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí prodávající telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce.

Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí 

Na výrobek zakoupený podnikatelem neplatí klasická 24měsíční záruka. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady bez zbytečného odkladu vytknout. Na všechny výrobky Blackvue a VIOFO zakoupené podnikatelem platí výrobní záruka v délce 12 měs. V případě, že prodávající uvede ve specifikaci produktu nebo na stránce produktu delší záruční dobu pro podnikatele, platí tato délka záruky.

Pro velkoodběratele a obchodní partnery platí záruční doba uvedena v partnerské dohodě nebo informačním dopisu.  

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

bezplatné odstranění vady opravou

přiměřenou slevu z kupní ceny

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace

Kupující je povinen vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího: STANDOL s.r.o. Novolipanská 82, 103 00 Praha 10 – Lipany. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství (pokud není dohodnuto jinak) a vyplněny formulář o uplatnění práva z vadného plnění (reklamační protokol). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží zakoupené v internetovém obchodě společnosti STANDOL s.r.o. (www.blackvue.cz) nebo u jiného autorizovaného distributora/ dealera v ČR nebo u našich obchodních partnerů. Pro ověření původu vašeho přístroje stačí zaslat sériové číslo přístroje, popř. fakturu, daňový doklad, název obchodu nebo místo kde bylo zboží zakoupeno na naši emailovou adresu reklamace@blackvue.cz.

Při uplatnění reklamace obdrží zákazník formulář o uplatnění práva z vadného plnění (reklamační protokol), který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;

poškozením výrobku při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem);
používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí;
provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího; prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;

nese-li předložený doklad o zakoupení výrobku zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost přístroje nebo aplikačního software u jednotlivých výrobců mobilních telefonu, počítačů nebo jiných přístrojů, které z nějakých důvodu omezují funkce zobrazování, streamování nebo stahování jednotlivých složek, omezují nebo blokují používání software od jiných výrobců. Za případné omezení nebo blokace jednotlivých funkcí výrobcem smartphone způsobující omezenou funkčností přístrojů Blackvue/VIOFO nebo software Blackvue/VIOFO nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů (viz: Bezpečnost a ochrana)

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu info@blackvue.cz nebo reklamace@blackvue.cz v souvislosti s plněním smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu STANDOL s.r.o., IČ 24716804, Novolipanská 82, 10300 Praha 10. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené společnosti STANDOL s.r.o. pro marketingové účely poskytuje tyto společnosti dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený STANDOL s.r.o. pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím tel. +420 777 032 513.

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých, uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval STANDOL s.r.o. telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz předchozí odstavec).

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, najdete v záložce Bezpečnost a ochrana.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

STANDOL s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

STANDOL s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat společnost STANDOL s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@blackvue.cz.
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz //www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: //adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ostatní    

Dárky 
Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

Informace a poradenství 
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti 
Stížností a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit písemně na e-mailové adrese: reklamace@blackvue.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Elektroodpad 
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.
Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.
STANDOL s.r.o. informuje spotřebitele symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Tyto symboly uvádíme v návodu k použití či v záručním listu.

zpetny odber02

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?
– prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
– prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
– v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re: Balík
– v případě množství do 10 kg je možné využít službu re: Balík
– v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
– v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?
Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Písemná komunikace 
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti STANDOL s.r.o.

aktualizováno 01.01.2024