Reklamační řad

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího — STANDOL s.r.o. se sídlem Novolipanská 82, 103 00 Praha 10, IČ 24716804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168401

I. Úvod

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řadem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje STANDOL s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejní doklad — dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo apod.)

II. Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v místě sídla společnosti STANDOL s.r.o.

Kupující je povinen vadné zboží na reklamaci zaslat níže uvedenou přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího: STANDOL s.r.o. Novolipanská 82, 103 00 Praha 10 – Lipany. 

Přepravní služby:

  1. přepravní služby:

  • Česka pošta – Balík Do Ruky Adresa: STANDOL s.r.o., Novolipanská 82, 103 00, Prah 10 – Lipany
  • Česka pošta – Balík Na Poštu Adresa pobočky České Pošty: Česká pošta, s.p., pobočka Praha-Kolovraty, K poště 416/3,103 00 Praha 113
  • Zásilkovna – výdejní místo (ID 10715) Adresa výdejního místa: Mírová 106/27, 103 00, Praha-Kolovraty, VINOTÉKA U ZVONIČKY
  • Zásilkovna – výdejní místo (ID 27134) Adresa výdejního místa: Do Hlinek 754/7, 103 00, Praha-Kolovraty, TENISOVÝ AREÁL CIHELNA
  • Zásilkovna – ALZABOX (ID 19563) Adresa umístění ALZABOXU: Nad Zbrojnicí 390/1, 103 00, Praha-Kolovraty

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně «REKLAMACE» a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství (pokud není dohodnuto jinak) a vyplněny formulář o uplatnění práva z vadného plnění (reklamační protokol). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží zakoupené v internetovém obchodě společnosti STANDOL s.r.o. (www.blackvue.cz)  nebo u jiného autorizovaného distributora/ dealera v ČR nebo u našich obchodních partnerů. Pro ověření původu vašeho přístroje stačí zaslat sériové číslo přístroje, popř. fakturu, daňový doklad, název obchodu nebo místo kde bylo zboží zakoupeno na naši emailovou adresu reklamace@blackvue.cz. 

Při uplatnění reklamace zákazník stáhne a vyplní formulář (na záložce Reklamace a Servis) o uplatnění práva z vadného plnění (reklamační protokol), který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;

poškozením výrobku při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem);
používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí;
provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího;

prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, v následku havárii nebo mechanickým poškozením výrobku neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;

nese-li předložený doklad o zakoupení výrobku zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.

III. Odpovědnost prodávajícího

STANDOL s.r.o. při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

 IV. Odpovědnost za vady a záruční doba

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Kupujícímu přísluší práva z vad uvedená v článku VI tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající neodpovídá:

  1. a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího, provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.

STANDOL s.r.o. negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruční doba je dva roky. *

* Na výrobek zakoupený podnikatelem neplatí klasická 24 měsíční záruka. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady bez zbytečného odkladu vytknout.

Na palubní kamery Blackvue a VIOFO zakoupené podnikatelem platí výrobní záruka v délce 12 měs.

Poznámka: V případě, že prodávající uvede ve specifikaci produktu nebo na stránce produktu delší záruční dobu pro podnikatele, platí tato délka záruky.

Pro velkoodběratele a obchodní partnery platí záruční doba uvedena v partnerské dohodě nebo informačním dopisu.  

V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

 V. Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (viz: Práva z vad). Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012Sb.).

Zákazník se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny nebo na reklamace@blackvue.cz, kde reklamaci uplatnil. Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci, či jejich případné ztráty.

VI. Práva z vad

V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má zákazník vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.

V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má zákazník právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VII. Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

VIII. Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu, kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 1.1.2024.